கல்வி

கல்வி தொடர்பான அனைத்து செய்திகள், கல்விக்கு ஓதுக்கப்படும் நிதிகள், அதன் பயன்பாடுகள், உயர்கல்வியின் முக்கியத்துவம், மாணவர்கள் மன நிலை, பள்ளி, கல்லுரி சார்ந்த அனைத்து சட்டங்களையும் திட்டங்களையும் கல்வித்துறை பற்றிய அரசு தரும் அனைத்து தகவல்களையும் தலதமிழ் இணையம் வாயிலாக உடனுக்குடன் அறியலாம்.